web analytics

Miljö/Ledningsrensning

 

jour

Stopp i avloppet, kluckar eller rinner det ner dåligt, luktar det illa? På grund av fett och andra avlagringar drabbas ofta, både nya och äldre hus av igensatta rör.

På vår miljösida utför vi uppdrag som;

Högtrycksspolning :

Ett högt vattentryck i kombination med stort vattenflöde gör att rören spolas rena och allt som spolas loss följer med vattnet ut.

Stamspolning:

För att undvika stamstopp, översvämningar, fuktskador måste man underhållsspola avloppssystemet i fastigheten. Skador som uppstår på grund av igensatta ledningar är både kostsamt och skapar obehag för de boende.

Hetvattenspolning / ångning:

Denna metod används företrädelsevis i restaurangkök och liknande, man kan med fördel använda denna metod även vid vanliga stamspolningar. Hetvattnet i kombination med det höga trycket gör att fettbeläggningen i rören tas bort. Vi tinar även vattenledningar och avlopp om det fryser och bildas isproppar i rören, givetvis med rätt slang för avsedd ledning.

Maskinrensning / Fräsning:

Ibland räcker det inte med högtrycksspolning och då måste även mekanisk bearbetning till, så som rotskärning med kätting eller vajer för att få rent i rören, exempelvis vid kraftiga rotintrång, grov rostbeläggning, betongrester eller liknande.

Ledningslokalisering:
Används framför allt vid tveksamheter av hur ledningar och rör är dragna alternativt för att se rörens kondition. I äldre hus stämmer ofta inte ritningsunderlagen eller så finns det inga ritningar och då kan denna metod användas. Efter en avslutad inspektion får du sedan ett USB-minne med filminspektionen på.

Slamsugning:

Slamsugning är ett effektivt sätt att tömma och rengöra tankar och brunnar.
Vi utför slamsugning av bland annat; fettavskiljare, oljeavskiljare, tvättrännor, brunnar, pumpstationer, avloppstankar samt slamavskiljare m.m. Tjänsterna utförs både med fasta intervaller och efter avrop.

ADR-Transporter:

Vi har godkända fordon och utbildad personal för transport av farligt avfall (ADR).
Vi utför tömningar på t.ex. spillolja, emulsioner, glykol, kylvatten, sludge m.m.